شرکت ساختمانی راشید (سهامی خاص)

راه آهن تهران- همدان 4

دیگر موارد در قطعه 3 راه آهن تهران- همدان