شرکت ساختمانی راشید (سهامی خاص)

راه آهن تهران- همدان 3

دیگر موارد در قطعه 3 راه آهن تهران- همدان