شرکت ساختمانی راشید (سهامی خاص)

آزادراه زنجان-تبریز 2

دیگر موارد در قطعه 15 آزاد راه زنجان - تبریز