شرکت ساختمانی راشید (سهامی خاص)

پروژه های 1350 تا 1395
قطعه 3 راه آهن تهران- همدان

قطعه3  راه آهن  تهران- همدان استانهای مرکزی و همدان

کارفرما:   وزارت راه و شهر سازی  – معاونت ساخت و توسعه شبکه حمل و نقل کشور  

قطعه 3 راه آهن تهران –همدان  به طول 47.8 کیلومتر  از حوالی  روستای گوجه مناردر استان مرکزی شروع و در 5 کیلومتری فامنین در استان همدان  به پایان میرسد . این قطعه  از میان زمینهای کشاورزی و تپه های موجود  عبور مینماید و به موازات جاده ترانزیت ساوه-همدان و در فاصله حدودا یک کیلومتری از آن قرار دارد . وجود ترانشه های سنگی در نزدیکی جاده ترانزیت همدان-ساوه  و همچنین دکل برق فشار قوی و فیبر نوری ، مانعی برای انجام عملیات انفجار ترانشه ها بوده که با اتخاذ تدابیر مناسب بدون ایجاد خسارت به زیر ساختهای تاسیساتی منطقه، عملیات به انجام رسیده است .

در این محور 3 ایستگاه بین راهی و بیش از 100 دستگاه ابنیه بتنی و سنگی با دهانه های 2 تا 8 متری  ،  و روگذر و زیر گذرهای دهانه 8 تا 13 متری به تعداد 13 دستگاه احداث گردیده است .

این پروژه در سال 1388 شروع و در سال 1395 به پایان رسیده است .

احجام پروژه :

47.8 کیلومتر

طول محور

7متر

عرض محور

5،500،000 متر مکعب

خاکبرداری

2،487،000 متر مکعب

خاکریزی

100،000 متر مکعب

بتن ریزی و بنائی

1،450،000 متر مکعب

ترانشه های انفجاری

25،000 متر مکعب

زیر اساس و اساس  راههای انحرافی و زیر گذر ها

3000 تن

آسفالت بیندر   6*1  سانتیمتر

1900 تن

آسفالت توپکا    4*1  سانتیمتر

1050 تن

کارهای فلزی (  میلگرد و گارد ریل )

87 دستگاه

پلهای تیپ

13 دستگاه

زیر گذر ها

3 دستگاه

ایستگاه بین راهی