شرکت ساختمانی راشید (سهامی خاص)

پروژه های 1350 تا 1395
چابهار-ایرانشهر تقاطع غیر همسطح بزمان

قطعه 9 راه اصلی چابهار نیکشهر ایرانشهر و تقاطع غیر همسطح سه راهی بزمان- استان سیستان و بلوچستان

کارفرما:   وزارت راه و ترابری – معاونت ساخت و توسعه شبکه راهها  

این پروژه در منطقه کویری در استان سیستان و بلوچستان در شهرستان ایرانشهر قرار گرفته است که دارای آب و هوای گرم و خشک کویری میباشد . وجود تپه های ماسه بادی  و کمبود آب در منطقه وهمچنین گرمای طاقت فرسا در تابستان  شرایط دشواری را  برای اجرای پروژه فوق الذکر ایجاد نمود .

اجرای بزرگترین تقاطع غیر همسطح بین شهری در سه راهی بزمان از جمله کارهای انجام شده در این منطقه میباشد .

طول پروژه در مسیر اصلی ایرانشهر –چابهار  برابر 41 کیلومتر و طول رمپها و لوپهای اجرا شده در سه راهی بزمان حدود 10 کیلومتربوده که  اجرای 3 کیلومتر ابتدائی  از کمربندی ایرانشهر –خاش نیز در این محور انجام شده است .

پلهای بزرگ :

ابنیه بتنی اجرا شده در این پروزه بالغ بر 93 دستگاه میباشد که پلهای خاص آن شامل :

پل بزرگ رودخانه بمپور  شامل 11 دهانه 16 متری ( 16*11) با اجرای حفاری و شمع ریزی به عمق 25 متر و ارتفاع موثر پل حدود 9.5 متر مرکب از تیر و دال  .

پلهای چند دهانه مرکب از پلهای  6*8 متری و 6*7 و 6*5 متری  .

پل 10*4  متری و 12*4  متری و 14*4 متری و 21*1 متر از دیگر پلهای بزرگ این مجموعه از کار میباشد.

این پروژه در سال 1381 شروع و در سال 1390 تحویل گردیده است .

احجام پروژه :

41 کیلومتر

طول راه اصلی

10 کیلومتر

طول تقاطع غیر همسطح

3 کیلومتر

طول کمربندی ایرانشهر

11 متر

عرض راه

3،250،000 متر مکعب

خاکبرداری

1،500،000 متر مکعب

برداشت ماسه بادی

2،800،000 متر مکعب

خاکریزی

100،000 متر مکعب

بتن ریزی

210،000 متر مکعب

ساب بیس15*2 سانتیمتر

115،000 متر مکعب

بیس 15*1 سانتیمتر

140،300 تن

آسفالت بیندر 6*2 سانتی متر

55،000 تن

آسفالت توپکا 4*1 سانتیمتر

2،800 تن

کار های فلزی ( آرماتور و گارد ریل )

70 دستگاه

تعداد پلهای تیپ