شرکت ساختمانی راشید (سهامی خاص)

پروژه های 1350 تا 1395
آهن میانه-بستان آباد - تبریز

قطعه4  راه آهن میانه- بستان آباد تبریز استان آذرباییجان شرقی  

کارفرما:   وزارت راه و ترابری – معاونت ساخت و توسعه شبکه حمل و نقل کشور  

قطعه 4 راه آهن  دو خطه  میانه – بستان  آباد – ترکمانچای –  تبریز   از حوالی روستای ترکمانچای در استان آذر باییجان شرقی شروع و در طول 20 کیلومتر به سمت تبریز  ادامه پیدا میکند . این پروژه در منطقه ای کوهستانی و صعب العبور واقع شده و دارای آب و هوای سرد و خشک میباشد .

در این پروژه بیش از 70 دستگاه پل بتنی و 2 دستگاه پل فلزی با دهانه های 52 و 54 متری و همچنین   450متر سیفون بتنی احداث گردیده است .

این پروژه در سال  1380 شروع و در سال 1387 به اتمام رسیده است .

 

20کیلومتر

طول محور

11 متر

عرض محور

4،100،000 متر مکعب

حجم خاکبرداری

1،800،000 متر مکعب

حجم خاکریزی

83،000 متر مکعب

حجم بتن ریزی

1.4 کیلومتر

دیوار سازی بتنی

70 دستگاه

تعداد پلهای تیپ