شرکت ساختمانی راشید (سهامی خاص)

پروژه های 1350 تا 1395
قطعه 15 آزاد راه زنجان - تبریز

قطعه 15 آزاد راه زنجان-تبریز -  استان  زنجان  

کارفرما:   وزارت راه و ترابری –مجری طرح آزاد راه زنجان-تبریز –اداره کل ساختمان آزاد راهها  

این قطعه  درمسیر اصلی  به طول 11700 متر  و تقاطع غیر همسطح در محل تقاطع با جاده بیجار به طول 2500 متر  احداث گردیده است .   

عرض تمام شده آسفالت 31 متر  میباشد .این پروژه از سال 1375 شروع و در سال 1380 تحویل کارفرما گردید .

پلهای بزرگ :

1- پل تقاطع با جاده بیجار در محل تقاطع غیر همسطح  :  21*2  متری

2- پل کیلومتر 024+9  از محور   با دهانه 15 متر

احجام پروژه :

11.7 کیلومتر

طول راه اصلی

2.5 کیلومتر

طول تقاطع غیر همسطح

31 متر

عرض راه

2،000،000 متر مکعب

خاکبرداری

1،200،000 متر مکعب

خاکریزی

50،000 متر مکعب

بتن ریزی

190،000 متر مکعب

ساب بیس  14*3 سانتیمتر

64،000 متر مکعب

بیس 15 سانتیمتر

110،000 تن

آسفالت بیندر 6+7  سانتیمتر

70،000 تن

آسفالت توپکا  5 سانتیمتر

1،700 تن

کارهای فلزی ( میلگرد و گارد ریل )

37 دستگاه

تعداد پلهای تیپ