شرکت ساختمانی راشید (سهامی خاص)

پروژه های 1350 تا 1395
قطعه 9 آزاد راه قزوین - زنجان

قطعه 9 آزاد راه قزوین – زنجان – استان زنجان

کارفرما:   وزارت راه و ترابری شرکت ملی آزاد راه قزوین زنجان  

پروژه احداث قطعه 9 آزاد راه قزوین زنجان  در طول حدود 17 کیلومتر  از حوالی تقاطع جاده گیلوان باآزاد راه فوق الذکر   شروع و تا ابتدای شهر زنجان ادامه دارد . این قطعه با احداث تقاطع غیر همسطح به جاده ترانزیت تهران-زنجان متصل شده است . طول کل رمپها و لوپهای احداث شده برابر 3300 متر میباشد .

 در این پروژه  همچنین پاسگاه پلیس راه زنجان-قزوین  و ایستگاه اخذ عوارض نیز ساخته شده است .

عرض تمام شده آسفالت 33 متر  میباشد .این پروژه از سال 1369 شروع و در سال 1375 تحویل کارفرما گردید .

پلهای بزرگ :

1- پل زیر گذر گیلوان با دهانه 18 متر .

2-پل زیر گذر شرکت سرب و روی با دهانه 12 متر.

3- پل تقاطع غیر همسطح سایان  سه دهانه به اندازه های(  12+27+12  )متر .

4- پل زیر گذر راه آهن  شامل دو دهانه 7 متری ( 7* 2  ) .

5- پل رودخانه زنجانرود  شامل سه  دهانه 10 متر ( 10* 3  ) .

احجام پروژه :

17 کیلومتر

طول محور

3.3 کیلومتر

طول تقاطع غیر همسطح

33 متر

عرض راه اصلی

3،000،000  متر مکعب

خاکبرداری تجمعی

2،200،000  متر مکعب

خاکریزی

83،000 متر مکعب

بتن ریزی

195،000 متر مکعب

ساب بیس 15*2 سانتیمتر

105،000  متر مکعب

بیس  15 سانتیمتر

182،000  تن

آسفالت بیندر 6+8   سانتیمتر

83،000 تن

آسفالت توپکا  5  سانتیمتر

3،400  تن

کارهای فلزی  ( میلگرد و گارد ریل )

45 دستگاه

تعداد پلهای تیپ