شرکت ساختمانی راشید (سهامی خاص)

پروژه های 1350 تا 1395
قطعات 1 و2 راه بروجن - لردگان

قطعات 1 و 2  راه اصلی بروجن لردگان استان اصفهان  

کارفرما:   وزارت راه و ترابری

این قطعه  دراستان  اصفهان  به طول 35  کیلومتر احداث گردیده است .   

عرض تمام شده آسفالت 11 متر  میباشد . در سال 1354 شروع   و در سال 1356 به پایان رسیده است .

احجام پروژه :

 

35 کیلومتر

طول راه اصلی

11 متر

عرض راه

4،600،000 متر مکعب

خاکبرداری

2،650،000 متر مکعب

خاکریزی

260،000 متر مکعب

بتن ریزی

250،000 متر مکعب

ساب بیس 15*2

135،000 متر مکعب

بیس 15*1

125،000 تن

آسفالت بیندر 6*2 

65،000 تن

آسفالت توپکا4*1