شرکت ساختمانی راشید (سهامی خاص)

پروژه های 1350 تا 1395

 

محل اجرا

سال شروع و پایان پروژه

عنوان پروژه

آذربایجان

1352-1350

راه اصلی اهر - کلیبر

کرمانشاه

1354-1352

راه جوانرود - سر پل ذهاب

همدان

1354-1352

راه ورد آورد - گنج نامه

کرمانشاه

1356-1354

واریانت راه بیستون

کرمانشاه

1356-1354

راه ماهیدشت - چغا نرگس

تویسرکان

1353

پل تویسرکان

دامغان

1356-1354

راه تویه - نمکه

اصفهان

1356-1354

قطعات 1 و2 راه بروجن - لردگان

آذربایجان

1354-1357

راه قره چمن- مراغه

اصفهان

1356-1354

تونل و پل کربست

آذربایجان

1357-1354

راه هشترود - قره آغاج

سمنان

1354-1353

راههای سایت هاک نیروی هوائی سمنان

آستارا

1366-1357

قطعه 5 راه اردبیل -  آستارا

آستارا

1366-1365

اجرای واریانت آق چای در محور اردبیل -  آستارا

آستارا

1366-1365

اجرای آسفالت قطعات 3 و 4 محور اردبیل - آستارا

زنجان

1375-1369

قطعه 9 آزاد راه قزوین - زنجان

زنجان

1381-1375

قطعه 15 آزاد راه زنجان - تبریز

آذربایجان

1387-1381

قطعه 4 راه آهن میانه - بستان آباد - تبریز

سیستان و بلوچستان

1389-1381

قطعه 9 راه اصلی چابهار - ایرانشهر

تقاطع غیر همسطح سه راهی بزمان

همدان

1395-1388

قطعه 3 راه آهن تهران - همدان